Glossary

Basic Medical Terms

Below you find a list of important phrases and expressions you will probably need when consulting a Hungarian doctor.

BASIC MEDICAL TERMS

 
     

ENGLISH

HUNGARIAN

PRONOUNCIATION

     

a cold

nátha

NAAHT-hah

ache, pain

fájdalom

FAY-dah-lom

ambulance

mentő

MEN-tØh

an infection

fertőzés

FER-tØh-zeesh

ankle

boka

BO-kah

arm

kar

CAR

back

hát

HAT

cough

köhögés

KØ-hØ-gesh

chest

mellkas

MELL-kash

dentist

fogorvos

FOG-or-vosh

diarrhoea

hasmenés

HASH-me-nesh

doctor

orvos, doktor

OR-vosh, DOC-tor

fever

láz

LAAS

flu

influenza

IN-flu-en-sa

foot

lábfej

LAAB-fey

hand

kéz

KEES

head

fej

FEY

Headache

fejfájás

FEY-fah-yash

heart attack

szívroham

SZEEV-roh-hum

Help

segít

SHE-geet

Hospital

kórház

KAR-has

I have fever

lázas vagyok

LAS-ash VAD-yock

Leg

láb

LAAB

Medicine

gyógyszer

DYOHDY-ser

Neck

nyak

NYAK

Pharmacy

gyógyszertár

DYOHDY-ser-tahr

Plaster

gipsz

GHIPS

Sick

beteg

BE-tegh

Stomach

has

HASH

stomach ache

hasfájás

HASH-fayash

Symptom

tünet

TU-net

Tonsillitis

mandulagyulladás

MON-duh-lah-djul-ladash

Tooth

fog

FOG

Toothache

fogfájás

FOG-fa-yash

Wound

seb

SHEB

Wrist

csukló

TSHUCK-loh

USEFUL PHRASES, EXPRESSIONS – when you feel ill

BASIC PHRASES

   

ENGLISH

HUNGARIAN

PRONOUNCIATION

     

Call the ambulance!

Hívja a mentőket!

HIV-ya a MEN-tØ-khet

Can I get insurance?

Köthetek biztosítást?

KØT-he-tek BIZ-to-shee-tasht

Can I have a bag?

Kaphatok egy zacskót?

KÅP-hå-tok edj ZÅCH-koat

Can I use your telephone?

Használhatom a telefonját?

HÅS-nal-hå-tom å TE-le-fon-yat

Can you get me some medicine?

Tudna hozni gyógyszert?

TUD-nah hos-ny DJODJ-sert

Can you take us to the hospital?

Elvinne a kórházba?

EL-vin-neh a CORE-haas-bah

Get me a doctor

Hívjanak orvost

HIV-ya-nak OR-vosht

Help!

Segítség! Segítsen(ek)!

SHA-geet-sheg! SHA-geet-sha-nak

How are you (feeling)?

Hogy van?

HODY wan?

How do I get to the hospital?

Hogy jutok el a kórházba?

hodj YOU-tok el a KOHR-haas-bå

I am (very) well

(nagyon) jól vagyok

(NADJ-on) yol VA-djok

I am cold

fázom

FAAS-om

I am fainting

elájulok!

EL-ah-you-lock

I am hot

melegem van

MA-la-gam wan

I can't eat

nem tudok enni

NEM TU-dok EN-nee

I can't sleep

nem tudok aludni

NEM TU-dok A-lud-nee

I feel ill

beteg vagyok

BE-tegh VADJ-ok

I feel tired

fáradt vagyok

FAH-radt VADJ-ok

I feel unwell

rosszul érzem magam

ROSS-ul AHR-sem MAH-gahm

I feel very weak

gyengének érzem magam

DJEN-geh-nek AHR-sem MAH-gahm

I have fever/ I've got a temperature

lázas vagyok

LAH-sash VA -djock

I need a doctor

orvosi segítség kell

OR-vo-shi SHE-geet-sheyg kel

I need cold medicine

Megfázás elleni gyógyszerre van szükségem

MEG-fa-zash EL-le-ni DJOADJ-ser-re WAN SUK-she-gem

I need pain reliever e.g., aspirin

Fájdalomcsillapítóra (például aszpirinre) van szükségem

FAY-då-lom-chil-lå-pee-toa-rå (PEL-da-oul ÅS-pi-rin-re…

I need your help

Segítened kell

SHE-gee-te-ned kel

I think I have had a heart attack

azt hiszem szívrohamot kaptam

AST HEE-sem SEEV-roa-ha-mot KAP-tam

I think I've broken my…

azt hiszem, eltörött a …

AST HEE-sem EL-tØrØt ah…

I think…

azt hiszem…

AST HEE-sem…

I'm feeling better

Jobban érzem magam

YOB-ban HER-sem MAH-gahm

I'm nervous

ideges vagyok

EE-de-desh VA -djock

I'm sick

rosszul vagyok

RO-soul VÅ-djock

It hurts!

fáj!

FAY

It's an emergency!

Vészhelyzet van!

VEYS-hey-zet vån

I've been injured

megsérültem

MEG-shey-růl-tem

I've felt sick / I was sick

hánytam

HANJ-tam

I've got a bad cough

nagyon köhögök

NADJ-on KØ-hØ-gØk

I've got a cold

megfáztam

MEG-faas-tam

I've got a diarrhoea

hasmenésem van

HASH-me-nesh-em WAN

I've got a headache

fáj a fejem

FAY a FE-yem

I've got a sore throat

fáj a torkom

FAY a TOR-kom

I've got a stomach ache

fáj a hasam

FAY a HA-sham

I've twisted my ankle

kiment a bokám

KI-ment a BO-kahm

May I have a glass of water?

kaphatok egy pohár vizet?

KÅP-hå-tok edj PO-har VI-set

my…aches

fáj a …

FAY a …

Open your mouth!

nyissa ki a száját!

NJEE-shah KEE a SAH-yat

Please!

Kérem!

KE-rem

Please, can you help me?

Tudna segíteni, kérem?

TUD-nah SHE-gee-te-ny KE-rem

She/he's collapsed!

összeesett

Øs-se E-shet

She/he's fainted

elájult

EL-aah-yult

Thanks!

Köszönöm!

KHØ-sØ-nØm

What's the problem?

Mi a probléma?

ME a PROB-leh-mah

Where do you feel pain?

Hol fáj?

HOL FAY

Where is the bathroom/toilet?

Hol van a mosdó?

HOL WAN a MOSH-doh

Where is the hospital?

Hol van a kórház?

HOL WAN a KOAR-haas


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed