Soorten verblijf

Welk type verblijf moet je aanvragen?

Soorten verblijf

Er zijn verschillende typen verblijf en elk heeft een duidelijk omschreven doel, dat je een specifieke status geeft gedurende je verblijf in Frankrijk. Je moet daarom zeker weten voor welk verblijf je aanvraag gaat doen.

Merk op dat er een breed scala aan verblijfsvergunningen is en dat regelgevingen regelmatig veranderen. Al kunnen we niet alle details in verband met verblijfsvergunningen verlenen, zal dit hoofdstuk je helpen een begin te maken.

Tijdelijke verblijfsvergunningen

Een tijdelijke verblijfsvergunning (Carte de séjour temporaire, CST) staat verblijf in Frankrijk toe voor de aangetoonde periode van maximaal een jaar, en is vernieuwbaar. Er zjin verschillende soorten tijdelijke verblijfsvergunningen met verschillende statussen, zoals onder andere:

Bezoeker (visiteur): Een eenjarig visum voor partner en minderjarige kinderen van iemand die voor 18 maanden in Frankrijk werkt. Iemand met een bezoekers-visum mag niet werken en heeft financieële bronnen nodig om te kunnen leven tijdens het verblijf.

Student (étudiant): Geen inwoners van EU/EER/Zwitserland hebben een studentenvisum nodig om te studeren in Frankrijk. Je kan dit visum aanvragen bij het Franse consulaat of via Campus France , geleid door de Franse regering. Je hebt voldoende inkomsten nodig voor de studieperiode (ongeveer €815,-/maand). Terwijl ze studeren, kunnen studenten vrij en zonder restricties werken en eventueel hun werkinkomsten combineren met een studiebeurs of andere financiële hulp. Internationale studenten die niet uit de EU/EER/Zwitserland komen mogen werk accepteren tot 60% van het wettelijk gedefinieerde werkhaar (oftewel 964 uur per jaar).

Frankrijk heeft recentelijk beperkingen in verband met visa en verblijfsvergunningen voor niet Eu-studenten versoepeld. Sinds 2013 hoef je gedurende het eerste jaar van je studie alleen nog maar je (lange-termijn) visum te laten zien als bewijs van je verblijf. Je moet je echter wel registreren bij het immigratiebureau  binnen 30 dagen na aankomst. Vanaf het begin van je tweede studiejaar moet je een verblijfsvergunning aanvragen.

Werknemer (salariée): Om deze vergunning te verkrijgen, heb je een werkvergunning nodig (zie onze gids over werkvergunningen).

Zelfstandig ondernemer (travailleur indépendant): Geeft het recht professionele activiteiten te verrichten. Om deze vergunning te krijgen, moet je bevoegd zijn om een bepaalde dienst te verrichten in Frankrijk. Als je geen inwoner van EU/EER/Zwitserland bent, kan het lastig zijn een werkvergunning te krijgen. Je moet contact opnemen met het Franse consulaat waar je afhankelijk van bent, die je een aanvraagformulier zal verschaffen. Daarnaast moet je een businessplan verschaffen die geavalueerd wordt voordat een vergunning verstrekt wordt.

Handelaar (commerçant): Geeft het recht op handelen en commerciele activiteit. Om deze vergunning te krijgen, moet je bevoegd zijn zo’n activiteit te verrichten in Frankrijk (de overeenkomstige professionele kwalificaties bezitten).

Wetenschap (scientifique): Geeft het recht op regelmatig binnentreden van Frankrijk voor onderzoek en/of lesgeven op universitair niveau. Je hebt een certificaat nodig (protocole d'accueil) van een onderzoeksinstelling of van een universiteit, die je wetenschappelijke kwalificaties en doel van je verblijf aangeeft.

Privé of familie-aangelegenheden (vie privée et familiale): Je hebt bijvoorbeeld  recht op deze verblijfsvergunning als:

  • Een minderjarig kind (18 jaar of jonger) van een houder van een verblijfsvergunning
  • Een minderjarige die in Frankrijk leeft vanaf de leeftijd van 15 jaar
  • Je partner bent van een Frans persoon en Frankrijk legaal bent binnengekomen
  • Een van de ouders van een kind met Franse nationaliteit, als het kind financieel afhankelijk van je is of als je voogdij over het kind hebt.

Permanente verblijfsvergunning

Een permanente verblijfsvergunning (Carte de résident, CR) stelt je in staat permanent in Frankrijk te wonen. Deze verblijfsvergunningen zijn geldig tot tien jaar en zijn vernieuwbaar. Elke staatsburger van de EU die voor vijf  jaar of langer in Frankrijk leeft, heeft het recht op permanent verblijf en is niet verplicht om bewijs van inkomen of werk te verschaffen. Het zou wel kunnen dat je gedurende deze vijf jaar bewijs moet verschaffen om je verblijf voort te kunnen zetten. Je kan ook een permanente verblijfsvergunning verkrijgen onder andere omstandigheden, bijvoorbeeld als de partner bent van iemand met een Franse nationaliteit.

Bewijs van aanvraag van een verblijfsvergunning

Het récépissé de demande de carte de séjour staat verblijf in Frankrijk toe gedurende de evaluatie voor een officiële verblijfsvergunning. Het is geldig voor drie maanden, is vernieuwbaar en kan je toestaan een tijdelijke werkvergunning te verkrijgen.

Voorlopige verblijfsvergunning

Een voorlopige verblijfsvergunning (autorisation provisoire de séjour, APS) is voor buitenlanders die wettelijk niet toegestaan zijn in Frans gebied te verblijven (zoals bij een verlopen visum of vergunning) en niet wegkunnen vanwege medische, humane of professionele redenen. Het is geldig voor op zijn minst een maand en kan je in staat stellen een tijdelijke werkvergunning te krijgen.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: