Kwalifikacje

Uznawanie międzynarodowych dyplomów i kwalifikacji

Kwalifikacje

Wiele miejsc pracy w Szwajcarii ustawowo wymaga określonych kwalifikacji. Zagraniczne kwalifikacje są uznawane w wielu różnych zawodach, o ile szkolenie było podobne do szwajcarskich odpowiedników tych kwalifikacji.

Unia Europejska stosuje system uznawania dyplomów poszczególnych państw członkowskich w innych krajach wspólnoty. Czas trwania i treści szkolenia w jednym kraju muszą być porównywalne do szkolenia w innym, aby zostały one uznane. Szwajcaria przejęła ten system.

  W przypadku niektórych zawodów (np. profesje medyczne i architekci), uznawanie kwalifikacji jest praktycznie automatyczne. W innych przypadkach, władze szwajcarskie mogą porównać szkolenie i doświadczenie zawodowe ze ich szwajcarskimi odpowiednikami i czasem odmawiają uznania dyplomów za równoważne.

Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać jest sprawdzenie czy zawód, który chcesz wykonywać jest regulowany prawnie w Szwajcarii. Zawody są uważane za regulowane, jeżeli praktykowanie ich jest uzależnione od posiadania dyplomu, świadectwa lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Jeżeli zawód nie jest regulowany, nie ma potrzeby, by sprawdzić równoważność kwalifikacji - zezwolenie na pracę jest wystarczające. Na przykład, każdy może pracować jako urzędnik lub piekarz w Szwajcarii. W takich przypadkach pracodawca decyduje, który pracownik ma najlepsze kwalifikacje. W zależności od stanowiska, o które się ubiegasz, może się okazać, że pomocne w przekonaniu potencjalnych pracodawców jest dołączenie do Cv dokumentu, wyjaśniającego Twoje kwalifikacje i wskazanie ich szwajcarskiego odpowiednika.

Pierwszy punkt kontaktowy dla obywateli UE:

Pierwszym punktem kontaktowym dla wnioskodawców z UE / EFTA w Szwajcarii jest Krajowe Biuro ds. Kontaktu w Federalnym Urzędzie ds. Profesjonalnej Edukacji i Technologii. Zawiera informacje na temat zawodów regulowanych objętych porozumieniem i odsyła do ludzi dokonujących potwierdzenia kwalifikacji.

System uznawania dyplomów w krajach objętych porozumieniem (Szwajcaria / UE / EFTA) opiera się na trzech typach dyrektyw:

  • Dyrektywy branżowe: Zawody medyczne, paramedyczne oraz architekci
  • Dyrektywy generalne: Głównie profesje wymagające wyższego wykształcenia bądź praktyk.
  • Dyrektywy pośrednie: Głównie zawody w przemyśle, handlu, sektorza usług i rzemiosła.

Automatyczne uznanie dyplomów

Istnieją dyrektywy branżowe zapewniające ,,automatyczne uznawanie” dyplomów dla siedmiu typów zawodów: lekarzy, dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, personelu pielęgniarskiego, położnych i architektów.Automatyczne uznanie odnosi się jednak tylko do szkolenia podstawowego. Nawet jeżeli uznanie jest mniej lub bardziej zagwarantowane, aplikanci pragnący wykonywać jeden z siedmiu zawodów regulowanych w Szwajcarii muszą ubiegać się o uznanie dyplomu i przedstawić ich dyplomy w celu udowodnienia prawa do automatycznego uznania.

Wymogi dla aplikacji

Krajowe Biuro ds. Kontaktu w Federalnym Urzędzie ds. Profesjonalnej Edukacji i Technologii skieruje Cię do organu odpowiedzialnego za ustalenie równoważności dyplomu.

Do aplikacji powinieneś dołączyć wszystkie ważne dokumenty przetłumaczone na jeden z języków narodowych w Szwajcarii. W niektórych przypadkach te tłumaczenia muszą być uwierzytelnione. Dołączaj wyłącznie kopie oryginałów, nigdy zaś oryginalne dokumenty. Pomimo iż konkretne wymagania zależą od Twojego zawodu i rodzaju kwalifikacji, prawdopodobnie będziesz musiał dostarczyć niektóre lub wszystkie z następujących dokumentów:

  • wniosek o uznanie równoważności dyplomu – całkowicie i poprawnie wypełniony
  • kopię paszportu bądź dowodu osobistego
  • dyplom
  • poświadczenie doświadczenia zawodowego
  • świadectwo zdrowia, zaświadczenie o niekaralności
  • poświadczenie o wypłacalności

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: