Zabezpieczenia emerytalne

3 filary szwajcarskiego systemu emerytur

Zabezpieczenia emerytalne

System emerytalny w Szwajcarii opiera się na trzech „filarach". Na początku mogą się one wydawać zawiłe dla obcokrajowców. Ta sekcja zawiera przegląd wszystkich trzech filarów i kilka porad, jak dobrać optymalny system emerytalny.

Wysokość składki na rzecz funduszu emerytalnego zależna jest od jednego, dwóch, bądź trzech poniższych fliarów:

  • Podstawowy system ubezpieczenia na starość i na wypadek zgonu ( AVS, pierwszy filar)
  • Fundusz emerytalny zawodowy( PP, drugi filar )
  • Fundusz emerytalny indywidualny ( 3 filar )

(1) filar: Podstawowy system ubezpieczenia

Opłacanie składek na rzecz podstawowego systemu ubezpieczeń na starość i na wypadek zgonu (AHV - Alters und Hinterlassenenversicherung) jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, pracujących na własny rachunek i bezrobotnych powyżej 20 lat.

Składki na plan podstawowy są podzielone równo pomiędzy pracodawcą a pracownikami, są potrącane bezpośrednio z pensji. Sumy składek podstawowych systemów wynoszą zwykle nieco ponad 10% brutto pensji.

Mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i kobiety, które skończyły 64 lata, są uprawnione do pobrania emerytury AVS, jeśli opłacali składki przez przynajmniej jeden rok.

Emerytury oblicza się na podstawie średniego dochodu i liczby lprzepracowanych lat. Przychód brany pod uwagę składa się z całości dochodu plus zasiłków / zapomóg na wychowanie i opiekę nad dziećmi. Jeśli nie opłacałeś składki w pełnym wymaganym okresie, możesz otrzymać odpowiadającą część emerytury.

Przychód, który małżonkowie zarobili podczas trwania małżeństwa jest dzielony po 50% dla każdego z małżonków. Składki małżonków nie aktywnych zawodowo także przekształcają się w dochód.

Pełna emerytura wypłacana jest wtedy, gdy dana osoba opłacała składki w pełnym okresie czasu, to znaczy opłacała filar przez tyle samo lat, co inni urodzeni w danym roku.

Wczesna emerytura

W pewnych warunkach, emerytury mogą być przyznane przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Ich wysokość zmniejsza się między 3,4 a 6,8% za każdy rok, w którym dana osoba powinna być aktywna zawodowo. Emerytury mogą być również przyznane w okresie od roku do 5 lat późniejszym niż przewiduje to wiek emerytalny, co zwiększa wyraźnie ich kwotę – od 5,2 do 31,5% rocznie.

W pewnych okolicznościach jednostka może również mieć prawo do świadczeń dodatkowych. Są one wypłacane w zależności od potrzeb i zależne od sytuacji osobistej i gospodarczej.

Obcokrajowcy pracujący w Szwajcarii

Szwajcaria ma podpisane dwustronne umowy emerytalne z wieloma krajami, w tym wszystkimi krajami Europy Zachodniej i Polską. Jeśli pochodzisz z jednego z tych krajów, otrzymasz szwajcarską emeryturę po spełnieniu normalnych warunków do jej otrzymania. Uprawnienia emerytalne nie mogą być przeniesione do innego systemu emerytalnego po opuszczeniu Szwajcarii i nie podlegają zwrotowi.

Jeśli pochodzisz z kraju, który nie ma podpisanej umowy dwustronnej, składki na podstawowe systemy zostaną zwrócone po opuszczeniu Szwajcarii.

Jeśli pracujesz w Szwajcarii tylko na kilka miesięcy, możesz być zwolniony z wnoszenia składek do podstawowego systemu, zwłaszcza jeśli Twój kraj podpisał dwustronną umowę ze Szwajcarią.

Uwaga praktyczna: Jak w większości krajów Europy Zachodniej, w Szwajcarii również pogłębia się przepaść między sumą składek a sumą wypłat w ramach ustawowego ubezpieczenia emerytalnego. Wypłacane stawki mogą być zmniejszone w przyszłości, więc nie licz, że podstawowy system emerytalny będzie Twoim jedynym źródłem dochodów na emeryturze.

(2) filar: Zawodowy fundusz emerytalny

Drugi filar systemu emerytalnego to opłacanie składek wyliczonych na podstawie zarobków z danego miejsca pracy (Berufliche Vorsorge / BV (G)-Prévoyance Professionelle / PP).

Wszyscy pracownicy, których roczne dochody przekraczają 25 tysięcy franków szwacjarskich zobowiązani są do płacenia składek na fundusz emerytalny. Mogą być one odprowadzane przez firmę bądź prywatny lub państwowy fundusz emerytalny. Składki rosną wraz z wiekiem pracownika i mieszczą się w przedziale 7-18% wynagrodzenia brutto. Ponadto możesz być zobowiązany do zapłacenia kilku procent składki od uzyskanych świadczeń dodatkowych.

Mężczyźni mogą otrzymać pierwszą emeryturę z 2 filaru w wieku 65 lat, kobiety w wieku 63 lat. Emerytury stanowią procentową część Twoich funduszy, zgromadzonych ze składek i odsetek. Masz prawo do pełnej emerytury, jeśli regularnie uiszczałeś składki na rzecz Funduszu między 25-tym rokiem życia aż do emerytury. Możliwe jest otrzymanie emerytury przed osiągnięciem wymaganego wieku, jeżeli przepisy funduszu emerytalnego przewidują taką ewentualność w określonych wypadkach.
Jednorazowa wypłata sumy Twoich składek i odsetek może zdarzyć się tylko w następujących przypadkach:

  • Jeśli opuszczasz Szwajcarię
  • Jeśli otwierasz własną działalność gospodarczą
  • W przypadku, gdy cała zgromadzona suma nie przekroczyła wartości rocznych składek.

(3) filar: Indywidualny fundusz emerytalny

Zwyczajowo zwany indywidualny plan emerytalny (trzeci filar) dotuje prywatne oszczędności emerytalne za pomocą ulg podatkowych. Składki są potrącane od dochodu podlegającego opodatkowaniu i są opodatkowane wyłącznie w momencie zapłaty. Odsetki od składek nie podlegają opodatkowaniu.

Wysokość wypłacanej emerytury zależy od wybranego rodzaju polityki. Określona została maksymalna wysokość składek, które podlegają odliczeniu od dochodu. Zależna jest od wynagrodzenia i składek do innych systemów ubezpieczeń. Ta forma systemu emerytalnego jest dostępna tylko dla osób aktywnych zawodowo.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: